Washington Duke Inn, Durham NC - 12.14.2013

Duke University Medical Center

Christmas Party

Washington Duke Inn

3001 Cameron Blvd.

Durham, NC